Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor personale

Prelucrarea datelor personale

Operator: S.C. FORIT SOLUTIONS S.R.L., CIF: RO23566263, nr. Reg. Comerțului: J35/1130/2018, cu sediul la Com. Pădureni, str. Sat Pădureni, nr. 378, 307236 – jud. Timiș, România, punct de lucru: Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 120, 300748 – Timiș, telefon: +40 733 077 543, adresă e-mail: office@foritsolutions.com.

Operatorul declară că este singurul destinatar al datelor personale, în afară de cazurile în care transmiterea acestora este necesară pentru a se conforma unor obligații legale sau contractuale. În situația în care operatorul intenționează să transmită datele personale unui alt destinatar, va informa persoana vizată despre această intenție și va cere consimțământul persoanei vizate în mod expres. Angajații operatorului au fost instruiți și sunt responsabilizați pentru păstrarea confidențialității, securității și siguranței datelor personale prelucrate.

În sensul legislației în vigoare:

 • “date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • “prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopurile prelucrării

Datele personale care îi sunt cunoscute sau îi vor fi furnizate în viitor operatorului, sunt/vor fi prelucrate pentru următoarele scopuri:

 • scopuri legale(în temeiul unor norme legale, pentru încheierea/executarea contractelor sau a altor obligații/drepturi similare, pentru emiterea și transmiterea documentelor, etc.)
 • scopuri de informare(cum ar fi, fără a se limita la: informări privind expirarea contului utilizatorului, informări privind depășirea/atingerea limitelor stabilite pentru contul utilizatorului, informări privind relația dintre societăți, informări privind noutăți care privesc produsele/serviciile, informări privind societățile implicate, etc.)
 • scopuri de marketing(oferte speciale, informații comerciale despre produse/servicii, etc.)
 • scopuri de statistică și arhivare.

Perioada prelucrării

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației existente/viitoare, cel puțin pe perioada impusă de păstrarea și arhivarea documentelor financiar-contabile, precum și pe parcursul existenței operatorului persoană juridică dacă persoana vizată nu se opune.

Drepturile persoanelor vizate:

 • dreptul la informare: persoana vizată poate solicita oricând informații privind prelucrarea datelor sale personale,
 • dreptul de acces la datele personale: persoana vizată oricând poate solicita un extras despre datele personale prelucrate de operator,
 • dreptul la rectificare: persoana vizată poate să solicite oricând rectificarea datelor personale,
 • dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat): persoana vizată poate solicita oricând ștergerea datelor personale prelucrate,
 • dreptul la restricționarea prelucrării: persoana vizată poate solicita oricând restricționarea prelucrării datelor personale,
 • dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată poate solicita ca datele personale să fie transmise altui operator,
 • dreptul la opoziție: persoana vizată se poate opune prelucrării datelor personale sau transmiterii lor către alt operator,
 • dreptul de a se adresa autorității de supraveghere: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – dataprotection.ro.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin următoarele moduri:

 • prin e-mail, expediat de la adresa de e-mail înregistrată la operator ca aparținând persoanei vizate: office@foritsolutions.com
 • prin scrisoare cu confirmare de primire: Timișoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 120, 300748 – Timiș
 • prin telefon, de pe numărul de telefon înregistrat la operator ca aparținând persoanei vizate: +40 733 077 543

Politica de confidențialitate

Operatorul declara ca este singurul destinatar al datelor personale, in afara de cazurile in care transmiterea acestora este necesara pentru a se conforma unor obligatii legale sau contractuale. In situatia in care operatorul intentioneaza sa transmita datele personale unui alt destinatar, va informa persoana vizata despre aceasta intentie si va cere consimtamantul persoanei vizate in mod expres. Angajatii operatorului au fost instruiti si sunt responsabilizati pentru pastrarea confidentialitatii, securitatii si sigurantei datelor personale prelucrate.

Salariatul/reprezentantul/prepusul/imputernicitul operatorului are urmatoarele obligatii:

a) de prelucra datele personale in conformitate cu si in limitele de autorizare stabilite;

b) de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza;

c) de a nu dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este permis acest lucru;

d) de a prelucra datale personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului, in contractul individual de munca si in regulamentul intern sau a atributiilor pentru care este in relatie cu operatorul;

e) de a respecta masurile tehnice si organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala;

f) de a aduce la cunostinta operatorului in cel mai scurt timp posibil orice situatie de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucreaza.